Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 14 2019

Marcheweczka
5974 39b2 390
Reposted fromhomosuperior homosuperior viairmelin irmelin

February 05 2019

Marcheweczka
9788 8414 390
Reposted fromwooles wooles viatheworstnightmare theworstnightmare

February 04 2019

Marcheweczka
9771 05eb 390
Reposted fromnutt nutt viadivi divi

February 03 2019

Marcheweczka
Każdy w sobie nosi te miliardy gwiazd, gasnących powoli jedna po drugiej, zjadanych przez troski, choroby, nieszczęścia i kataklizmy, ale dużo ich – gwiazd, niezliczenie, miliardy i jeszcze ciągle nowe się rodzą, i może to jest to właśnie, co trzyma nas. Może to jest to, ten ciężki cud, za sprawą którego udaje się jednak wyleźć z mroków jamy na powierzchnię, i żyje się dalej. Świeci się dalej.
— Edward Stachura
Reposted fromnezavisan nezavisan viaobnoxious obnoxious

November 05 2018

Marcheweczka
3205 d2f4 390
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viahaber haber

November 04 2018

Marcheweczka
9802 45c7 390
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viamalinowowa malinowowa

October 21 2018

2743 937c 390

icantdrawbutdontcare:

This is so hard for us emotionally abused. But it is okay to say no. It’s okay to set boundaries. You are not being selfish nor awful!

Marcheweczka
8511 b42e 390
Reposted fromhare hare viakjuik kjuik

October 17 2018

Marcheweczka
2188 5242 390

September 26 2018

Marcheweczka
0130 2759 390
Reposted fromhighlmittel highlmittel viaLogHiMa LogHiMa

September 12 2018

Marcheweczka
6145 bbf8 390
Reposted frompiehus piehus viainerte inerte
Marcheweczka
9887 2a96 390
Reposted frompiehus piehus viafourthaddiction fourthaddiction

May 16 2018

Marcheweczka
8589 4cad
Największe marzenie. Przeżyć to z Tobą
Reposted fromanttonine anttonine viaOlsonek Olsonek

March 25 2018

Marcheweczka

March 21 2018

Marcheweczka
4414 cc6b 390
Reposted fromtfu tfu viapiehus piehus
Marcheweczka
3857 0473
Reposted fromGIFer GIFer viasosna sosna

November 23 2017

Marcheweczka
4130 f3f2 390
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viagaf gaf

November 14 2017

Marcheweczka
Reposted fromFlau Flau viavogel vogel

November 06 2017

Marcheweczka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl